logotip MODI.png

Comunicat a proveïdors

Mitjançant el present comunicat, s'informa els nostres proveïdors de la metodologia emprada en MODI per al control i seguiment de l'acompliment del Proveïdor extern.

 

Aquesta metodologia està recollida en el Procediment "PS0301 Compras" i consisteix en una avaluació inicial prèvia i en un seguiment periòdic (amb caràcter anual).

 

L'avaluació prèvia es basa en:

Marques i certificacions reconegudes.

Homologació per client o proveïdor comú.

Capacitació / qualificació.

Competència.

Assajos previs, quan escaigui.

Autorització.

Capacitat de subministrament.

Preu.

Criteris ambientals.

Requisits legals

Una vegada que un Proveïdor ha estat aprovat, es duu a terme l'avaluació anual basada en els següents criteris:

Qualitat de producte: ús i incidències.

Valoració del servei: preus, proactivitat, flexibilitat, estocs, terminis i quantitats, etc.

 

Sobre la base d'aquesta avaluació, s'obté la “Valoració del Proveïdor”:

 

A. VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PRODUCTE (50%): El producte subministrat pel proveïdor es valora sobre la base del seu ús i a les incidències hagudes relacionades amb aquest. S'aplica la següent escala:

 

Sense informes d'incidències durant l'any: 50 punts

D'1 a 3 incidències: 30 punts

Més de 3 incidències: 0 punts

 

B. VALORACIÓ DEL SERVEI (50%): Es realitza en funció dels resultats obtinguts, durant la prestació del servei associat a l'enviament de productes o al propi servei (compliment de quantitats, termini, col·laboració tècnica):

 

Compliment sempre correcte, col·laboració molt acceptable: 50 punts

Algun incompliment puntual, col·laboració acceptable: 40 punts

Freqüents incompliments, escassa col·laboració: 20 punts

Incompliment permanent, col·laboració nul·la: 0 punts

 

C. VALORACIÓ GLOBAL: SUMA A+B

 

Per a ser considerat APTE el Proveïdor ha de superar la puntuació de 50 punts i no tenir més de 3 Incidències.

 

En casos excepcionals, als Proveïdors amb una puntuació inferior a 50 punts se'ls podrà notificar el resultat de l'avaluació, sol·licitant-los accions de millora amb l'objectiu que se situïn en el nivell de proveïdor APTE.